Monday, August 14, 2006

Marketing 101:胎教


跟團去企鵝島時
(係,仲係度講緊澳洲)
導遊開車時播Beatles
嘩,首首都好聽喎
嘩,首首都識喎
一定精挑細選upload咗好耐喇...

今日無意中發現原來自己有CD
是早兩年出版的Beatles 1合輯
「點解聽足幾十年都咁好聽呢?」朋友問
忽然想起這套卡通(圖)
好像是在亞視英文台播出的
(不是我扮野要看英文台,而是那時還聽不懂廣東話)
對Beatles的印象應該是從那時培養出來
生生不息養出一代代的粉絲
朋友說當時還以為Beatles是卡通人物,不是真人
你說多深入童心

記得每集例必有歌聽
劇情好像大同小異
就是看他們如何扮鬼扮馬
避過世界各地女fans的追蹤
fans每次都是一縷煙地衝出來
以後就知道一縷煙=好多人
Ringo就負責做撼頭埋牆之類的slapstick
George面目較模糊
而個人比較喜歡Paul
多於大佬格的John
看來性格真是出生前已生成

近年美國都有日本組合Puffy的卡通
Twins演唱會觀眾出奇地亦以小學生為主
都是一種市場策略
當中「胎教」最成功的可說是430時代的周星馳
但說到百變耐聽大眾化
樂壇永遠只有一隊Beatles