Wednesday, December 6, 2006

購物狂的無奈

呢輪想物色一部DC
深深地感受到
世上最無奈ge事
莫過於有錢無野買
無人推出合心水的東西
繼而用大型密集宣傳迫你要次貨
或者迫你要大家都用緊ge野
唉...