Wednesday, February 21, 2007

新年去鬼咗邊?

力的表現!


歲晚收爐
臨放假前與同事打邊爐團年
因為有贊助,就去了有骨氣
樣樣都幾新鮮好味
牛肉去貨被平日慢...三、四分鐘啦

巡遊stand one night


如果唔係同太后相識三十幾年
我係唔會陪佢企係街度兩粒鐘睇廣告花車的
中間又有人唔生性,觸動火警鐘
巡遊一開始就窒住廿分鐘
最喜歡的隊伍是這隊步操樂隊
邊走邊奏還有隊形,非常投入
令人想起日本片《喇叭書院》(Swing Girls)

赤柱狗仔式


新年隨便選了個地方行大運
周圍都好多汪汪
還有兩隻在執樽仔同游泳
屬是日景點