Sunday, November 18, 2007

時間:上班日,上午10時許
地點:V宅窗外棚架
人物:裝修工甲&乙、V小妹

(場景:V昏睡;甲、乙由上而下爬到V宅窗外工作)

甲:(估計見V仍昏睡,大叫)嘩!幾多點呀?
乙:(聽不清楚)......(估計是指V有人養唔使做)
甲:依家D女仔好本事,自己賺好多,唔使人養ga!
乙:(聽不清楚)......
甲:好本事ga而家d女仔(下刪百字)......
(乙打岔)
甲:老豆唔鍾意咪由佢囉,自己鍾意咪得囉,關佢咩事呀......

(甲乙聲音漸細,無人養的V繼續昏睡到中午)