Monday, October 5, 2009

時:夜
地:巴士上
人:兩婆孫,孫兒估計只有幾個月大


婆:你睇,麥當勞呀!
孫:(雙眼發光)當勞~~~
婆:聽日帶你去當勞好無?
孫:(笑)好!
婆:食唔食當勞呀?
孫:(答得好快)食!
婆:咁聽日早d起身去當勞啦喎!
孫:...(眼光渙散,開始望其他地方)

未夠一歲便知道早起之苦,孺子可教也...