Wednesday, September 6, 2006

失手的廣告

你們有多少人喜歡國泰的新廣告?

我唔鍾意旁把聲,太低沉 ,不帶感情
好似變態殺手
其中一個廣告
講佢同朋友立志做飛機師
一直聽唔到最後個句講乜
其實唔止廣告
有好多人上電台講野壓低把聲都好難頂

我唔鍾意其中一個廣告個concept
話個細路的兄弟去外國讀書
他差點哭了出來...
因為以後可以霸晒成間房!
這想法不太配合國泰一直以來的image
而且同一般人想法也不太一樣
都係個句:似變態殺手

我情願睇返好煩個個小朋友廣告

國泰新廣告