Wednesday, May 14, 2008

還沒評論緬甸風災
自家門戶就發生大地震

先講正經事
捐款可以往各大郵局
或者經以下機構戶口:

紅十字會
滙豐銀行: (004)-567-650155-016
恒生銀行: (024)-267-175123-001
中國銀行: (012)-806-0-000161-7
東亞銀行: (015)-514-40-39966-3

全港7.11 便利店亦接受現金捐款。請註明捐予香港紅十字會。

樂施會
匯豐銀行戶口:HSBC C/A 001-537000-012
中國銀行戶口:BOC C/A 012-874-0010515-7

8 comments:

小w said...

香港紅十字會捐款資料:
**********************************************
*****匯豐特別活動,如對香港紅十字會作出捐款....*****
*****請盡量存入此戶口..(已於銀行查核)............*****
*****匯豐將所收集的捐款加倍捐出香港紅十字會..*****
***** A/C: HSBC SICHUAN E R.................... ...*****
***** A/C No. : 808-459085-001..(支票戶).........*****
***** 配對上限 : 人民幣四百萬元 ....................*****
**********************************************

v said...

don't like hsbc
佢

小w said...

http://www.hsbc.com.hk/1/2/cr/chinese/community/donations/china_earthquake?WT.ac=amh_pws_0805_hpb_m_donate_01_c

小w said...

oh.. hahah... okok...
i don't have hsbc a/c, but i have hangseng... >.<
anyway.. the donation will go to 中國紅十字會 they said.. so.. i guess it makes me feel more comfortable lor..

v said...

sorry趕住走未寫完...
我話唔like HSBC這個做法
國內1日都籌了8億
400萬容乜易達標
但達了標它不會出聲
佢無非係想發災難財
想趁機增加佢CASH FLOW
賑災仲要攝位爭謀奪利, 哼

小w said...

哦.. 我都有諗過陰謀論架.. >.<

但係.. 見到佢已經攞左1000萬出黎嘛..
最重要係我捐$100會變$200 (鵝係貪心的.. ), 最重要D $係去紅十字會!
所以都係揀佢, 哈..

小w said...

剛發現..

808-459085-001
戶口所籌得的款項,匯豐將撥出相等數目的善款捐
贈紅十字會,以八百萬人民幣為上限。
(四百萬變八百萬)

---> 隔壁同事話我好猜度人地喎.. .>.< 嘿....咩喎...=.=!

v said...

anyway, i trust my instincts...i think the HSBC realized 4Million was too skimpy for such a large company :P if they say they would pay 50% of whatever we donate within a period of time, then it's more like it... even if we pay a billion, they only need to take 50 million.... 50 million HK dollars is nothing to them...