Monday, July 28, 2008

極(1)

本欄今日起不定期推出《極品系列》
介紹人間極品,請各位留意

時:星期日晚
地:某日本餐廳
人:鄰座某男,與疑似母親及疑似女友晚飯

(電視播著蔡瀾美食節目,介紹炸豬扒)

母:我地好似食過一次,有七折吖嘛...
男:咁樣炸法係咪會好熱氣㗎?
兩女:咁食炸嘢梗係熱氣㗎啦!

(節目又介紹日式咖喱)

男:我都係鍾意食印度咖喱...

(介紹到鐵板燒了,頭盤燒牛柳)

男:牛柳側邊層油會唔會好肥㗎?

(然後到海膽炒飯)

母:嘩,好好食咁喎,好多海膽喎...
男:咁樣食海膽會唔會好腥/好嘥㗎?

:(心想)彈三彈四,要煮飯比你食仲嘥呀......